Gebruiksvoorwaarden museumpas

1.   Inleiding

Bedankt dat je gebruik maakt van museumPASSmusées. Door het aanvaarden van deze Algemene gebruiksvoorwaarden ga je een overeenkomst aan met zowel museumPASSmusées erkende cvso, als  publiq vzw (voorheen gekend als CultuurNet Vlaanderen). De overeenkomst bestaat uit de dienstverlening inzake de museumpas, die noodzakelijkerwijze gepaard gaat met het verplicht registreren door middel van de aanmaak van een persoonlijk UiTiD.

De algemene realisatie, coördinatie en eigendom van museumPASSmusées zijn namelijk in handen van publiq vzw (hierna: "publiq"), die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van museumPASSmusées erkende cvso (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer ).

De uitbating gebeurt door museumPASSmusées erkende cvso (hierna: "MPM"), met adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ondernemingsnummer 0688.994.859. Vandaar dat Bijkomende Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen voor jouw relatie met MPM. MPM is de zogenaamde "Kaartsysteembeheerder". Het is MPM die overeenkomsten sluit met de verscheidene musea, die de museumpas accepteren.

De voorwaarden omtrent het gebruik van UiTiD (in het kader van jouw contractuele relatie met publiq) worden tevens onder deze Bijkomende Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Als Eindgebruiker heb je zowel recht op de diensten die je aangeboden worden door MPM (in samenwerking met zogenaamde "Organisatoren", namelijk de musea aangesloten op het Museumpasprogramma) (zoals de verlening van toegang tot deze musea of het verkrijgen van financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut), als op verschillende algemene diensten, verleend door publiq  (zoals de terbeschikkingstelling van het technologisch platform en het beheer van jouw UiTiD). Hier staat tegenover dat je je ten aanzien van MPM, de deelnemende Organisatoren en publiq verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende Gebruiksvoorwaarden, hebben de Algemene Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Door de aankoop en het gebruik van museumPASSmusées-producten stem je in met het geheel van zowel de Algemene als de Bijkomende gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van je museumpas (digitaal abonnement en/of fysieke museumpas) het privacybeleid museumPASSmusées van toepassing, dat je hier kan terugvinden.

MPM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de dienstverlening te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.

De Gebruiksvoorwaarden voor museumPASSmusées kunnen dan ook gewijzigd worden door publiq in overleg met MPM. Ook kunnen de Bijkomende Gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door MPM. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden verloopt via www.museumpas.be.

2.   Algemene Gebruiksvoorwaarden

2.1. Doel en gebruik van de museumpas

De museumpas (digitaal abonnement en/of fysieke pas) wordt gebruikt om je aan een voordelig tarief toegang te verlenen tot tal van musea in heel België. Indien je in aanmerking komt voor een museumpas met kansentarief heb je automatisch recht op een reductietarief.

De museumpas is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Je dient de museumpas in al haar onderdelen te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon. Het is verboden de museumpas te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke bepalingen van toepassing op museumPASSmusées.

Je bevestigt dat je wettelijk in staat bent om een overeenkomst met de hier omschreven Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Tevens verbind je je ertoe om enkel correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. We stimuleren dat minderjarigen ook voluit deelnemen aan het publieke vrijetijdsaanbod en begrijpen dat zij ook gebruik willen maken van de museumpas. Indien je minderjarig bent, vragen we dat je je ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte brengt alvorens jouw gegevens te verstrekken. Zij zijn verantwoordelijk voor jou en kunnen je waarschuwen voor de gevaren die het internet met zich kan meebrengen. Voor een veilige omgang met persoonlijke profielen door minderjarigen, verwijzen we graag naar www.veiligonline.be.

2.2. Beëindiging account

2.2.1.      Stopzetting registratie museumPASSmusées

Je kan uit eigen beweging jouw registratie bij museumPASSmusées stopzetten door deze registratie te laten deactiveren. Hiervoor wend je je tot MPM via info@museumpas.be, waarbij je duidelijk aangeeft dat je de registratie van jouw museumpas wenst stop te zetten. Deze registratie wordt gedeactiveerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van jouw bericht. De stopzetting van jouw registratie geeft geen recht op terugbetaling (ook niet gedeeltelijk) van de aankoopprijs.

Je kan je UiTiD-account op elk moment zelf stopzetten via jouw profielpagina. Als je meer dan drie jaar niet actief bent op UiTiD, kan je account worden afgesloten en verwijderd. publiq kan op elk ogenblik en zonder verwittiging jouw account tijdelijk schorsen of definitief beëindigen indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is van misbruik van jouw account of van onze dienstverlening.

2.2.2.            Herinschrijving

Indien je je als pashouder hebt uitgeschreven, kan je je achteraf nog altijd opnieuw laten registreren voor deelname aan het museumpasprogramma. In dat geval moet je opnieuw abonnee worden, met een nieuw abonneenummer.

2.2.3.            Fraude

Als Eindgebruiker verbind je je ertoe dat alle persoonsgegevens die je laat registreren correct en nauwkeurig zijn.

Jouw museumpas (digitaal abonnement en fysieke pas) is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend. Deze bepalingen gelden ook voor toekenning van eventuele reductietarieven voor mensen met een museumpas met kansentarief. Met het oog op controle kan je gevraagd worden een identiteitsbewijs voor te leggen.  

Om eventueel verdacht gebruik van de museumpas te detecteren, worden regelmatig rapporten getrokken, controles gevoerd en steekproeven gehouden. Bij vaststelling van fraude kan publiq, MPM of een Organisator (museum) op elk ogenblik de pas blokkeren. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via (elektronische) briefwisseling of door mondelinge toelichting bij een verkoopbalie van de Museumpaspartner. Bovendien kan de onterecht genoten voordelen en de eventuele schade op jou verhaald worden.  Dit alles los van eventuele klacht bij de politie en gerechtelijke vervolging.

Oneigenlijk gebruik van jouw museumpas (inclusief jouw fysieke museumpas, jouw digitaal abonnement en jouw UiTiD), bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is niet toegestaan.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder jouw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij je ons onmiddellijk te waarschuwen. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail privacy@museumpas.be met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

Doorverkoop van museumPASSmusées-producten is uitdrukkelijk verboden.

2.3. Intellectuele eigendom

Alle tekst- en beeldelementen, benamingen en logo’s op www.museumpas.be, de museumpas-app of andere communicatiedragers over museumPASSmusées, deze van onze partners of Organisatoren (inclusief de toepassing en de pas zelf) kunnen beschermd zijn door intellectuele rechten, die toebehoren aan publiq, MPM of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de Museumpasdiensten, de onderliggende databank en alle andere bestanddelen van het Museumpassysteem. Het is verboden informatie zonder schriftelijk akkoord op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten van publiq, MPM of derden.

2.4. Aansprakelijkheid

publiq, MPM en de Museumpaspartners hebben met diverse technische leveranciers overeenkomsten afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van het Museumpassysteem (inclusief UiTiD). Indien het Museumpassysteem ondanks alle geleverde inspanningen toch onbeschikbaar zou zijn, kunnen publiq, MPM, de Museumpaspartners of de Organisatoren die de museumpas accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voor zover als de wet het toelaat, kunnen publiq, MPM, de Museumpaspartners of de Organisatoren die de museumpas accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van MPM, publiq, de Museumpaspartners of de Organisatoren die de museumpas accepteren. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, imagoverlies, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de prijs betaald voor de museumpas.

2.5. Vrijwaring

publiq en MPM zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten door de Organisatoren (musea). De organisatie van deze activiteiten gaat uit van Organisatoren die de museumpas accepteren. Deze Organisatoren staan daarbij in voor de toekenning van voordelen of reductietarieven voor mensen met een museumpas met kansentarief.

UiTiD biedt onder meer gepersonaliseerde suggesties voor jouw vrijetijdsagenda, maar deze tips hebben een louter informatieve waarde. Als Eindgebruiker kan je hier geen bindende rechten aan ontlenen. In het bijzonder hebben publiq en MPM geen zeggenschap over de inhoud afkomstig van Organisatoren. Voor dit materiaal kunnen we geen waarborgen inzake kwaliteit of wettelijkheid verstrekken en dus ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als gebruiker ben je persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaar je MPM, publiq en de Museumpaspartners en Organisatoren tegen klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van jouw museumpas (inclusief digitale pas en UiTiD). Deze bepaling is ook van toepassing bij eventueel gebruik van je museumpas en/of UiTiD door derden. Als Eindgebruiker verbind je je ertoe het platform te gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke recht en de algemeen geldende zorgvuldigheidsnormen. Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen) vrijwaar je MPM, publiq, de Museumpaspartners en de Organisatoren van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict.

2.6. Niet-verzaking & "severability"

Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of onafdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke. Het niet (of niet meteen) uitoefenen door MPM, publiq, de Museumpaspartners of de Organisatoren van bepaalde rechten op basis van toepasselijke contractuele documenten of het toepasselijke recht, houdt geenszins in dat MPM, publiq, de Museumpaspartners of de Organisatoren zouden verzaken aan deze rechten.

2.7. Klachten - Geschillen

Indien je naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt je een aangetekend schrijven aan: museumPASSmusées erkende cvso, Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven in behandeling genomen. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene en Bijkomende Gebruiksvoorwaarden. Behoudens indien door dwingende regelgeving anders bepaald, zijn bij geschillen omtrent gebruik en diensten van museumPASSmusées uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd om over een geschil te oordelen met betrekking tot deze Algemene en Bijkomende Gebruiksvoorwaarden.

3.   Bijkomende Gebruiksvoorwaarden

3.1. Deelname

3.1.1.            Inschrijving

Iedereen kan zich laten registreren voor de museumpas.

Voor jouw inschrijving voor de museumpas, wend je je tot één van de verkoopbalies van een deelnemende Organisator (museum) of ga je naar www.museumpas.be. Indien je online abonnee wordt van museumPASSmusées, kan je de inschrijving geheel online afronden.  Indien je kiest voor een fysieke pas via een museum, moet je je museumpas nog online registeren. Daarvoor dien je gebruik  te maken van UiTiD en over een correct werkend e-mailadres te beschikken. Een museumpas is geldig voor een jaar en is onbeperkt hernieuwbaar mits betaling van de verschuldigde bijdrage.

Beschik je over een kansenstatuut, dan dien je bij jouw registratie voor de museumpas zelf te melden dat je recht hebt op sociale reductietarieven. Je kan een museumpas met kansentarief aanvragen op vertoon van een UiTPAS (of Paspartoe) met kansenstatuut of het stavingsstuk in het kader van Article 27.

De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van zijn/haar ouder(s) of diegene die het ouderlijk gezag uitoefent. In geval het museumPASSmusées-product wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) voor rekening van de eigenlijke abonnee, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

3.1.2.            Deelname

Na de online aankoop en registratie, kan je als Eindgebruiker onmiddellijk deelnemen via je digitaal abonnement (museumpas-app) en begint je abonnementsperiode ook meteen te lopen. Bij de offline aankoop start de Dienst hetzij vanaf het eerste bezoek aan een museum, hetzij vanaf de online registratie van de museumpas en ongeacht voorgaande gebeurtenissen in alle geval uiterlijk dag op dag twee (2) maanden na de dag van aankoop. Bij de offline aankoop kan je twee (2) museumbezoeken doen alvorens je te registreren. Hierna is de registratie verplicht om verder gebruik te maken van de museumpas.

Als pashouder ben je persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van jouw museumpas. Houders van een museumpas tegen kansentarief moeten zich met hun museumpas aanmelden bij de Organisator om het kansentarief te ontvangen.

3.1.3.            Kostprijs

Wie een museumpas koopt of hernieuwt, betaalt de op dat moment geldende prijs die is vermeld op de prijslijst van het museum of in de webshop. 

Wanneer de pashouder opteert om via domiciliëring te verlengen, wordt het op het moment van verlenging geldende tarief automatisch toegepast.

De prijs voor zowel de aanvraag als de verlenging voor een museumpas met kansentarief bedraagt 12 euro.

3.1.4.            Verplichte online registratie UiTiD

Om gebruik te maken van je museumpas-abonnement, dien je je online te registreren via de website www.museumpas.be. Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTiD, aangemaakt. Aan jouw persoonlijk UiTiD worden dan alle geregistreerde gegevens voor jouw museumpas (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en profielfoto) gekoppeld. UiTiD als authenticator laat MPM, publiq en de Organisatoren die de museumpas accepteren, toe om na te gaan of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn.

UiTiD is een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als je een UiTiD creëert, kan je vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. Je kan je persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda's, websites en andere digitale toepassingen van publiq. Daarnaast kan je ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in jouw UiTiD.

3.2. Schade, verlies & diefstal

3.2.1.            Schade fysieke museumpas

Je bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van jouw pas. Bij beschadiging kan noch  MPM, noch publiq aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie (museum), mits betaling van de administratieve kost hiervoor (maximaal 5 euro). In dit geval zal de nieuwe pas aan jouw bestaand profiel worden gekoppeld.

3.2.2.            Verlies of diefstal 

Verlies of diefstal van jouw fysieke museumpas moet je zo snel mogelijk aangeven bij een verkoopbalie (museum) of via info@museumpas.be. Zolang je geen melding maakt van verlies of diefstal, blijf je verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal je de betreffende Organisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.

Na aangifte van verlies of diefstal wordt je fysieke museumpas meteen geblokkeerd. Je kan wel nog met je digitale museumpas musea bezoeken.

Het is altijd mogelijk een nieuwe pas aan te vragen via een verkoopbalie (museum) tegen betaling van een administratieve kost (maximaal 5 euro). Na betaling voor deze nieuwe pas kan je verder deelnemen aan het Museumpasprogramma, voor de resterende duur van jouw lopende inschrijving en met behoud van het opgebouwde profiel.

Diefstal of verlies van je digitale museumpas hoef je niet aan te geven. Wel is vereist dat je je wachtwoord van UiTID wijzigt bij verlies van je telefoon of ander toestel waar UiTID-gegevens zijn opgeslagen, of het toestel op afstand wist. 

3.3. Wijzigingen van gegevens

3.3.1.            Gewijzigde situatie

Als Eindgebruiker dien je zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van jouw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie van een Organisator (museum), dan wel online aangepast worden (na de verplichte activatie van jouw UiTiD).

3.3.2.            Bijzonder statuut (verlengbaar)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een museumpas met kansentarief. Het bewijs van dit recht op een museumpas met kansentarief kan worden geleverd door het voorleggen van een geldig stavingsstuk: een geldige UiTPAS (of Paspartoe) met kansenstatuut of het stavingsstuk waaruit recht op de voordelen van Article 27 blijkt.

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de jaarlijkse herziening ervan worden vastgelegd door MPM erkende cvso. Dit statuut wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. Om een museumpas met kansentarief te verlengen moet de pashouder zich uit eigen beweging aanmelden bij een verkoopbalie van een Organisator (museum). Ook voor de hernieuwing van het statuut dienen de vereiste stavingsstukken voor het kansenstatuut te worden voorgelegd door de pashouder.

Om in aanmerking te komen voor een museumpas aan kansentarief dienen de stavingsstukken door de rechthebbende zelf te worden voorgelegd of, indien van toepassing, door ouder of voogd. Per persoon (en dus stavingsstuk) kan jaarlijks maximaal 1 museumpas-abonnement aan kansentarief aangeschaft worden. Ook hierop is het verbod op doorverkoop van toepassing.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 24/04/2023.

 

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas