Privacybeleid museumpas

Bedankt dat je gebruik maakt van museumPASSmusées. Voor de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van museumPASSmusées verwijzen wij naar de museumPASSmusées Gebruiksvoorwaarden.

De verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van publiq vzw (de "verwerkingsverantwoordelijke", hierna "publiq" of "wij", Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer ), die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van museumPASSmusées erkende cvso (hierna “MPM”).

publiq en MPM respecteren jouw privacy en leven daarbij alle toepasselijke regelgeving omtrent privacy en bescherming van persoonsgegevens strikt na. Met deze privacyverklaring willen wij je zo duidelijk mogelijk informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Zoals je gelezen hebt bij het aanvaarden van de museumPASSmusées Gebruiksvoorwaarden, dien je verplicht een UiTiD te registreren voor het gebruik van de museumpas (fysieke museumpas en digitaal abonnement). Indien je dit niet doet, zal je het museumPASSmusées-abonnement niet kunnen gebruiken. Deze registratie is strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons aangaat.

1.   Informatieverschaffing en wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt je ter beschikking gesteld bij aanvraag van een museumpas. Wij raden je aan om dit document aandachtig door te lezen. Wanneer je museumPASSmusées-abonnee wordt, ontvang je een e-mail die je doorverwijst naar een pagina waar je de privacyverklaring ook online kunt raadplegen.

Het privacybeleid voor museumPASSmusées kan altijd gewijzigd worden door publiq. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van het privacybeleid van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Je erkent dan ook uitdrukkelijk deze website geregeld te zullen raadplegen.

2.   Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Persoonsgegevens die je ons geeft voor gebruik museumPASSmusées

Voor een optimaal gebruik van museumPASSmusées-producten moeten wij een aantal persoons- en profielgegevens bewaren en verwerken. Bij de registratie op museumpas.be vragen we je daarom om een account aan te maken via een zgn. UiTiD, waarbij je een e-mailadres en een paswoord dient op te geven.

Daarnaast vragen wij ook volgende persoonsgegevens: jouw voor- en familienaam, adres, geslacht, geboortedatum en profielfoto. Dit maakt jouw profiel uniek en beschermt jouw museumpas-abonnement tegen eventuele fraude.

Verder registreren wij ook communicatievoorkeuren: opt-ins op nieuwsbrieven verstuurd door museumPASSmusées.

Alle gevraagde persoonsgegevens zijn essentieel voor een optimaal gebruik van de museumpas, en voor anti-fraude maatregelen. Indien er zich een probleem voordoet, dienen deze gegevens ook om je snel te kunnen contacteren.

2.2. Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens

Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer je de diensten en producten van museumPASSmusées gebruikt (bijvoorbeeld bij het bezoek aan een museum, of bijvoorbeeld je voorkeuren en interesses zoals die blijken uit tentoonstellingen die je markeert in de app).  Bij gebruik van een online account gekoppeld aan jouw museumpas worden elektronische gegevens zoals jouw IP-adres geregistreerd.

3.   Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

3.1. Overeenkomst museumPASSmusées - algemeen

De gegevensverwerking past in het beleid van publiq en haar partners om de participatie aan het vrijetijdsaanbod te stimuleren en meer specifiek, een breder publiek de weg te laten vinden naar musea en waarbij in het bijzonder wordt getracht om ook mensen in armoede hierbij te betrekken. De verzamelde persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, met name om de museumPASSmusées-producten correct en optimaal te gebruiken, rekening houdend met jouw specifieke persoonsgegevens als Eindgebruiker.

Jouw UiTiD is daarbij het digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt.

3.2. Vrijblijvend op basis van jouw toestemming - UiTiD

Indien je hiervoor opteert kunnen de persoonsgegevens ook verwerkt worden om informatie te publiceren in overeenstemming met jouw persoonlijke privacy-instellingen (zoals "likes"). Je kan er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens (foto of avatar, leeftijd, sekse, ...) publiek te maken via de functie "Profiel bewerken". Deze persoonsgegevens kunnen dan worden geraadpleegd door andere gebruikers van UiTiD. Je hebt te allen tijde toegang tot jouw persoonlijk profiel. Indien je dat wenst, kan je dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.

3.3. Afgewogen belang - nieuwsbrieven en statistische doeleinden

Daarnaast worden jouw persoonsgegevens verwerkt om je te informeren over museumPASSmusées, het activiteitenaanbod van de partners en Organisatoren in functie van jouw voorkeuren en eerder gebruik van de museumpas. Van zodra je een UiTiD creëert, kan je vrijetijdsinformatie ontvangen (zoals "UiTalerts"), die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. Deze informatieverschaffing vindt plaats op basis van het afgewogen belang van publiq vzw bij een dergelijke verwerking.

Ten slotte worden jouw persoonsgegevens - op basis van het afgewogen belang van publiq en MPM - geanonimiseerd en aangewend om informatie over het gebruik van museumPASSmusées-producten te verzamelen met het oog op verbeteringen aan het project of verwerking van statistische informatie en rapportage aan onder meer deelnemende musea en overheid.

4.   Hoe lang worden jouw persoonsgegevens bewaard?

publiq bewaart jouw persoonsgegevens zolang je gebruik maakt van museumPASSmusées. Geanonimiseerde gegevens, bedoeld voor statistische verwerking, worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Wij houden de persoonsgegevens in jouw persoonlijk profiel bij zolang je geregistreerd blijft voor museumPASSmusées. Op die manier kunnen wij je onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien je je registratie opzegt (via onze helpdesk info@museumpas.be), dan worden jouw persoonsgegevens niet langer bewaard. De participatiegegevens van je bezoeken met je museumpas zullen wel voor statistische en rapportagedoeleinden geanonimiseerd worden bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van jouw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die publiq dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

5.   Delen wij jouw persoonsgegevens met derden?

Als beheerder van het gegevensbestand van museumPASSmusées geeft publiq geen persoonsgegevens door aan derden. Van deze regel wordt enkel afgeweken indien er sprake is van een wettelijke verplichting of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.

Musea en deelnemende Organisatoren kunnen in bepaalde omstandigheden toegang krijgen tot persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is binnen de doelstellingen van de hierboven geschetste verwerkingen. publiq treft als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen opdat deze de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen treffen.

Behoudens jouw uitdrukkelijke toestemming, verwerken Musea en deelnemende Organisatoren de persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden enkel in onze opdracht. Deze organisaties zijn steeds gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van museumPASSmusées strikt te respecteren.

6.   Wat zijn jouw rechten als "betrokkene"?

Je kan  steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

Je hebt het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

Je hebt het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Verder beschik je over het recht om jouw toestemming (zoals de toestemming om jouw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Alle data over de acties die je met jouw museumPASSmusées-product onderneemt en al jouw profielgegevens kan je zelf opvragen en wijzigen via jouw UiTiD-account. Voorafgaand aan de registratie kan je je richten tot de registratiebalie van de Organisator waar je je kaart heeft aangevraagd voor de wijziging van jouw persoonsgegevens.

Je kan op elk ogenblik jouw UiTiD-profiel verwijderen. Al jouw persoonsgegevens in het bezit van publiq zullen dan gewist worden, tenzij publiq voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

Je kan deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat je je afdoende identificeert (wij raden je aan de voorzijde van jouw eID hiertoe in te scannen en over te maken).Voor de wijziging  van andere gegevens kan je contact opnemen met publiq via privacy@museumpas.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

7.   Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

publiq neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder jouw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbind je je ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij je om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

publiq en MPM nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

8.   Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

publiq stelt alles in het werk om jouw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen je vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@museumpas.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België. Wij verzoeken je om jezelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van jouw eID).

Indien je meent dat wij jouw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij je dat je ook steeds het recht hebt om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo je je in jouw rechten geschonden acht.

Versie Privacyverklaring gepubliceerd op 04/09/2023.

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas