Privacybeleid museumpas

Bedankt dat u gebruik maakt van museumPASSmusées. Voor de voorwaarden voor het gebruik van de diensten van museumPASSmusées verwijzen wij naar de museumPASSmusées Gebruiksvoorwaarden.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van deze overeenkomst vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van publiq vzw (de "verwerkingsverantwoordelijke", hierna "publiq" of "wij", Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@publiq.be), die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van museumPASSmusées cvba-so (hierna “MPM”).

publiq en MPM respecteren uw privacy en leven daarbij alle toepasselijke regelgeving omtrent privacy en bescherming van persoonsgegevens strikt na. Met deze privacyverklaring willen wij u zo duidelijk mogelijk informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Zoals u gelezen heeft bij het aanvaarden van de museumPASSmusées Gebruiksvoorwaarden, dient u verplicht een UiTiD te registreren na maximaal twee (2) bezoeken met uw museumPASSmusées. Indien u dit niet doet, zal u de museumPASSmusées niet verder kunnen gebruiken. Deze registratie is strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons aangaat.

1.   Informatieverschaffing en wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt u ter beschikking gesteld bij aanvraag van een museumPASSmusées. Wij raden u aan om dit document aandachtig door te lezen. Na registratie van uw museumPASSmusées (via UiTiD) ontvangt u een e-mail die u doorverwijst naar een pagina waar u de privacyverklaring ook online kunt raadplegen.

Het privacybeleid voor Museumpas kan altijd gewijzigd worden door publiq. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van het privacybeleid van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. U erkent dan ook uitdrukkelijk deze website geregeld te zullen raadplegen.

2.   Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1.    Persoonsgegevens die u ons geeft voor gebruik museumPASSmusées

Voor een optimaal gebruik van museumPASSmusées moeten wij een aantal persoons- en profielgegevens bewaren en verwerken. Bij de registratie op museumpas.be vragen we u daarom om een account aan te maken via een zgn. UiTiD, waarbij u een e-mailadres en een paswoord dient op te geven.

Daarnaast vragen wij ook volgende persoonsgegevens: uw voor- en familienaam, adres, geslacht, geboortedatum en profielfoto. Dit maakt uw profiel uniek en beschermt uw museumPASSmusées tegen eventuele fraude.

Verder registreren wij ook communicatievoorkeuren: opt-ins op nieuwsbrieven verstuurd door museumPASSmusées.

Alle gevraagde persoonsgegevens zijn essentieel voor een optimaal gebruik van Museumpas, en voor anti-fraude maatregelen. Indien er zich een probleem voordoet, dienen deze gegevens ook om u snel te kunnen contacteren.

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor UiTiD. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie "Account bewerken" in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die MPM en publiq dienen te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

2.2.    Op geautomatiseerde wijze verkregen persoonsgegevens

Bepaalde gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld, telkens wanneer u museumPASSmusées gebruikt (bijvoorbeeld bij het bezoek aan een museum). Bij gebruik van een online account gekoppeld aan uw Museumpas worden elektronische gegevens zoals uw IP-adres geregistreerd.

3.   Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

3.1.    Overeenkomst museumPASSmusées - algemeen

De gegevensverwerking past in het beleid van publiq en haar partners om de participatie aan het vrijetijdsaanbod te stimuleren en meer specifiek, een breder publiek de weg te laten vinden naar musea en waarbij in het bijzonder wordt getracht om ook mensen in armoede hierbij te betrekken. De verzamelde persoonsgegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, met name om de museumPASSmusées correct en optimaal te gebruiken, rekening houdend met uw specifieke persoonsgegevens als Eindgebruiker.

Uw UiTiD is daarbij het digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt.

3.2.    Vrijblijvend op basis van uw toestemming - UiTiD

Indien u hiervoor opteert kunnen de persoonsgegevens ook verwerkt worden om informatie te publiceren in overeenstemming met uw persoonlijke privacy-instellingen (zoals "likes"). U kunt er vrijblijvend voor opteren om bepaalde persoonsgegevens (foto of avatar, leeftijd, sekse, ...) publiek te maken via de functie "Profiel bewerken". Deze persoonsgegevens kunnen dan worden geraadpleegd door andere gebruikers van UiTiD. U hebt te allen tijde toegang tot uw persoonlijk profiel. Indien u dat wenst, kunt u dus altijd beslissen om (bepaalde) persoonsgegevens niet langer publiek te maken.

3.3.    Afgewogen belang - nieuwsbrieven en statistische doeleinden

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt om u te informeren over museumPASSmusées, het activiteitenaanbod van de partners en Organisatoren in functie van uw voorkeuren en eerder gebruik van de museumPASSmusées. Van zodra u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen (zoals "UiTalerts"), die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. Deze informatieverschaffing vindt plaats op basis van het afgewogen belang van publiq vzw bij een dergelijke verwerking.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens - op basis van het afgewogen belang van publiq en MPM geanonimiseerd en aangewend om informatie over het gebruik van museumPASSmusées te verzamelen met het oog op verbeteringen aan het project of verwerking van statistische informatie en rapportage aan onder meer deelnemende musea en overheid.

4.   Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

publiq bewaart uw persoonsgegevens zolang u gebruik maakt van museumPASSmusées. Geanonimiseerde gegevens, bedoeld voor statistische verwerking, worden voor onbepaalde termijn bewaard.

Wij houden de persoonsgegevens in uw persoonlijk profiel bij zolang u geregistreerd blijft voor museumPASSmusées. Op die manier kunnen wij u onze diensten op een optimale manier aanbieden. Indien u uw registratie opzegt (via de optie "Account bewerken" in uw profielinstellingen), dan worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard. Een uitzondering op deze regel is enkel aan de orde wanneer het bewaren van uw gegevens vereist zou zijn in het kader van reglementaire voorschriften die publiq dient te volgen of indien de gerechtelijke instanties, politiediensten of andere bevoegde overheden hierom verzoeken.

5.   Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Als beheerder van het gegevensbestand van museumPASSmusées geeft publiq geen persoonsgegevens door aan derden. Van deze regel wordt enkel afgeweken indien er sprake is van een wettelijke verplichting of indien de gerechtelijke instanties of politiediensten hierom verzoeken.

Musea en deelnemende Organisatoren kunnen in bepaalde omstandigheden toegang krijgen tot persoonsgegevens, indien dit noodzakelijk is binnen de doelstellingen van de hierboven geschetste verwerkingen. publiq treft als verwerkingsverantwoordelijke de nodige maatregelen opdat deze de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen treffen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming, verwerken Musea en deelnemende Organisatoren de persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden enkel in onze opdracht. Deze organisaties zijn steeds gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacybeleid van museumPASSmusées strikt te respecteren.

6.   Wat zijn uw rechten als "betrokkene"?

U kan  steeds - kosteloos en zonder daarvoor enige motivatie te moeten geven - bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor doeleinden van direct marketing.

U heeft het recht om ons kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren, over te dragen of te verwijderen.

U heeft het recht om ons kosteloos, maar gemotiveerd, te vragen om de verwerking van persoonsgegevens te beperken of om tegen een verwerking bezwaar te maken.

Verder beschikt u over het recht om uw toestemming (zoals de toestemming om uw gegevens met derden te delen) met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens op ieder moment te herroepen. Deze herroeping zal echter geen invloed hebben op de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de periode die voorafgaat aan het moment van deze herroeping en op verwerkingsactiviteiten die berusten op een andere rechtsgrond.

Alle data over de acties die u met uw museumPASSmusées onderneemt en al uw profielgegevens kunt u zelf opvragen en wijzigen via uw UiTiD-account. Voorafgaand aan de registratie kunt u zich richten tot de registratiebalie van de Organisator waar u uw kaart heeft aangevraagd voor de wijziging van uw persoonsgegevens.

U kan op elk ogenblik uw UiTiD-profiel verwijderen. Al uw persoonsgegevens in het bezit van publiq zullen dan gewist worden, tenzij publiq voor andere doeleinden wettelijk verplicht is om deze bij te houden dan wel over een andere rechtmatige basis beschikt om deze verder te verwerken voor specifieke doeleinden.

U kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder uiteengezette contactgegevens, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert (wij raden u aan de voorzijde van uw eID hiertoe in te scannen en over te maken).Voor de wijziging van andere gegevens kunt u contact opnemen met publiq via privacy@museumpas.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België.

7.   Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

publiq neemt gepaste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onder meer onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We maken onder meer gebruik van firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en elk bestand op een veilige terminal wordt opgeslagen en beschermen elk paswoord door encryptietechnologie.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. Hierbij verbindt u zich ertoe om het vertrouwelijke karakter ervan zorgvuldig te bewaren. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u om ons onmiddellijk te waarschuwen per e-mail met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

publiq en MPM nemen passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen inzake de verwerking van persoonsgegevens van kinderen.

8.   Waar kan ik terecht voor vragen en/of klachten?

publiq stelt alles in het werk om uw privacy te respecteren. Uiteraard valt het nooit uit te sluiten dat een en ander verbeterd kan worden. Wij vragen u vriendelijk om eventuele opmerkingen en/of klachten aan ons te melden via privacy@museumpas.be of op het adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België. Wij verzoeken u om uzelf hierbij te identificeren (zoals door het meesturen van een kopie van de voorzijde van uw eID).

Indien u meent dat wij uw klacht niet afdoende hebben behandeld, melden wij u dat u ook steeds het recht heeft om contact op te nemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Privacycommissie) en in voorkomend geval klacht in te dienen, zo u zich in uw rechten geschonden acht.

Versie Privacyverklaring gepubliceerd op 11/05/2018.