Wedstrijdreglement

1. Algemeen

Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.museumpas.be en op de facebookpagina van museumPASSmusées (facebook.com/museumpassmusees) en de organisator van deze wedstrijden (museumPASSmusées cvba-so). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van museumPASSmusées.

Er wordt geen communicatie over de wedstrijden gevoerd, noch schriftelijk, noch telefonisch, noch via e-mail. De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van museumPASSmusées. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege museumPASSmusées tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. museumPASSmusées aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie, verlies van brieven of postpakketten.

Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door museumPASSmusées. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep.

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

2. Deelname en registratie

Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Iedereen die minstens 18 jaar oud is en in het bezit is van een geldig e-mailadres en een op zijn naam geregistreerde museumpas, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam, e-mailadres en postadres kan meespelen.

De deelnemer dient zijn gegevens te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site museumpassmusees.be of via de facebookpagina.

Per wedstrijd wordt maximaal 1 winnaar per postadres toegekend. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: de personeelsleden van museumPASSmusées of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Bij indicaties of vermoeden van fraude heeft de wedstrijdleiding steeds het recht de deelnames waarbij fraude vermoed wordt geheel of gedeeltelijk te weren en niet in aanmerking te nemen. Over deze beslissing wordt niet gecommuniceerd, noch staat er beroep tegen open.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen te beantwoorden en/of een gevraagde actie te ondernemen.

4. Prijs

Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben beantwoord. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

Om te bepalen welke van de deelnemers met correcte antwoorden op de wedstrijdvragen een prijs winnen, wordt gewerkt met een aanvullende schiftingsvraag. De prijs/prijzen gaat naar de deelnemer(s) die op een geldige wijze de enquête hebben ingevuld en de schiftingsvraag juist hebben beantwoord. Indien geen enkele deelnemer de schiftingsvraag juist heeft beantwoord of meerdere deelnemers de schiftingsvraag correct hebben beantwoord, dan wordt de prijs / de prijzen toegekend aan de deelnemers die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde. De gewonnen prijs kan niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

Elke winnaar wordt persoonlijk via e-mail, telefoon of een facebookbericht op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post.

Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. museumPASSmusées zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.

5. Privacy

museumPASSmusées handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 december 1992) en de Europese Verordening Gegevensbescherming (zgn. GDPR). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor museumPASSmusées cvba-so met zetel te 1080 Brussel. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.

De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van museumPASSmusées cvba-so. Deze gegevens zullen enkel dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Meer info in het privacybeleid.