Gebruiksvoorwaarden museumpas

1.   Inleiding

Bedankt dat u gebruik maakt van museumPASSmusées. Door het aanvaarden van deze Algemene gebruiksvoorwaarden gaat u een overeenkomst aan met zowel museumPASSmusées cvba-so, als  publiq vzw (voorheen gekend als CultuurNet Vlaanderen). De overeenkomst bestaat uit de dienstverlening inzake de museumPASSmusées, die noodzakelijkerwijze gepaard gaat met het verplicht registreren door middel van de aanmaak van een persoonlijk UiTiD.

De algemene realisatie, coördinatie en eigendom van museumPASSmusées zijn namelijk in handen van publiq vzw (hierna: "publiq"), die als non-profitorganisatie handelt in opdracht van museumPASSmusées cvba-so (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek,  e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer BE0475.250.609).

De uitbating gebeurt door museumPASSmusées cvba-so (hierna: "MPM"), met adres Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek en ondernemingsnummer 0688.994.859. Vandaar dat Bijkomende Gebruiksvoorwaarden worden opgenomen voor uw relatie met MPM. MPM is de zogenaamde "Kaartsysteembeheerder". Het is MPM die overeenkomsten sluit met de verscheidene musea, die de museumPASSmusées accepteren.

De voorwaarden omtrent het gebruik van UiTiD (in het kader van uw contractuele relatie met publiq) worden tevens onder deze Bijkomende Gebruiksvoorwaarden opgenomen.

Als Eindgebruiker heeft u zowel recht op de diensten die u aangeboden worden door MPM (in samenwerking met zogenaamde "Organisatoren", namelijk de musea aangesloten op het Museumpasprogramma) (zoals de verlening van toegang tot deze musea of het verkrijgen van financiële kortingen voor mensen met een kansenstatuut), als op verschillende algemene diensten, verleend door publiq  (zoals de terbeschikkingstelling van het technologisch platform en het beheer van uw UiTiD). Hier staat tegenover dat u zich ten aanzien van MPM, de deelnemende Organisatoren en publiq verbindt tot het respecteren van de volgende gebruiksvoorwaarden.

Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en de Bijkomende Gebruiksvoorwaarden, hebben de Algemene Gebruiksvoorwaarden voorrang.

Door de aankoop en het gebruik van uw museumPASSmusées stemt u in met het geheel van zowel de Algemene als de Bijkomende gebruiksvoorwaarden. Bovendien is op elk gebruik van uw museumPASSmusées het privacybeleid museumPASSmusées van toepassing, dat u hier kan terugvinden.

MPM behoudt zich het recht voor om de inhoud van de dienstverlening te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.

De Gebruiksvoorwaarden voor museumPASSmusées kunnen dan ook gewijzigd worden door publiq in overleg met MPM. Ook kunnen de Bijkomende Gebruiksvoorwaarden altijd aangepast worden door MPM. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Gebruiksvoorwaarden verloopt via www.museumpas.be.

2.   Algemene Gebruiksvoorwaarden

2.1.    Doel en gebruik van museumPASSmusées

De museumPASSmusées wordt gebruikt om u aan een voordelig tarief toegang te verlenen tot tal van musea in heel België. Indien u in aanmerking komt voor een museumPASSmusées met kansentarief heeft u automatisch recht op een reductietarief.

museumPASSmusées is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. U dient museumPASSmusées in al haar onderdelen te gebruiken als een voorzichtig en redelijk persoon. Het is verboden museumPASSmusées te gebruiken op een oneigenlijke manier, voor een onrechtmatig doel of op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of andere wettelijke bepalingen van toepassing op museumPASSmusées.

U bevestigt dat u wettelijk in staat bent om een overeenkomst met de hier omschreven Gebruiksvoorwaarden aan te gaan. Tevens verbindt u zich ertoe om enkel correcte en volledige persoonsgegevens te verstrekken. We stimuleren dat minderjarigen ook voluit deelnemen aan het publieke vrijetijdsaanbod en begrijpen dat zij ook gebruik willen maken van de museumPASSmusées. Indien u minderjarig bent, vragen we dat u uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers op de hoogte brengt alvorens uw gegevens te verstrekken. Zij zijn verantwoordelijk voor u en kunnen u waarschuwen voor de gevaren die het internet met zich kan meebrengen. Voor een veilige omgang met persoonlijke profielen door minderjarigen, verwijzen we graag naar http://www.veiligonline.be/.

2.2.    Beëindiging account

2.2.1.         Stopzetting registratie museumPASSmusées

U kunt uit eigen beweging uw registratie bij museumPASSmusées stopzetten door deze registratie te laten deactiveren. Hiervoor wendt u zich tot MPM via info@museumpas.be, waarbij u duidelijk aangeeft dat u de registratie van uw museumPASSmusées wenst stop te zetten. Deze registratie wordt gedeactiveerd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van uw bericht. De stopzetting van uw registratie geeft geen recht op terugbetaling (ook niet gedeeltelijk) van de aankoopprijs.

U kan uw UiTiD-account op elk moment zelf stopzetten via uw profielpagina. Als u meer dan drie jaar niet actief bent op UiTiD, kan uw account worden afgesloten en verwijderd. publiq kan op elk ogenblik en zonder verwittiging uw account tijdelijk schorsen of definitief beëindigen indien er ernstige aanwijzingen zijn dat er sprake is van misbruik van uw account of van onze dienstverlening.

2.2.2.                Herinschrijving

Indien u zich als pashouder heeft uitgeschreven, kunt u zich achteraf nog altijd opnieuw laten registreren voor deelname aan het Museumpasprogramma. In dat geval moet u een nieuwe kaart aanschaffen.

2.2.3.                Fraude

Als Eindgebruiker verbindt u zich ertoe dat alle persoonsgegevens die u laat registreren correct en nauwkeurig zijn.

Uw museumPASSmusées is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend. Deze bepalingen gelden ook voor toekenning van eventuele reductietarieven voor mensen met een museumPASSmusées met kansentarief. Met het oog op controle kan u gevraagd worden een identiteitsbewijs voor te leggen.  

Om eventueel verdacht gebruik van museumPASSmusées te detecteren, worden regelmatig rapporten getrokken, controles gevoerd en steekproeven gehouden. Bij vaststelling van fraude kan publiq, MPM of een Organisator (museum) op elk ogenblik de kaart blokkeren. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via (elektronische) briefwisseling of door mondelinge toelichting bij een verkoopbalie van de Museumpaspartner.

Oneigenlijk gebruik van uw museumPASSmusées (inclusief uw UiTiD), bijvoorbeeld voor commerciële doeleinden, is niet toegestaan.

Het gebruik van nicknames of logins en wachtwoorden of toegangscodes valt onder uw verantwoordelijkheid als Eindgebruiker. In geval van verlies, diefstal of misbruik van aanmeldingsgegevens vragen wij u ons onmiddellijk te waarschuwen. Dit gebeurt bij voorkeur per e-mail privacy@museumpas.be met als onderwerp van het bericht 'Login UiTiD'.

Doorverkoop van museumPASSmusées is uitdrukkelijk verboden.

2.3.    Intellectuele eigendom

Alle tekst- en beeldelementen, benamingen en logo’s op www.museumpas.be of andere communicatiedragers over museumPASSmusées, deze van onze partners of Organisatoren (inclusief de kaart zelf) kunnen beschermd zijn door intellectuele rechten, die toebehoren aan publiq, MPM of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de Museumpasdiensten, de onderliggende databank en alle andere bestanddelen van het Museumpassysteem. Het is verboden informatie zonder schriftelijk akkoord op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten van publiq, MPM of derden.

2.4.    Aansprakelijkheid

publiq, MPM en de Museumpaspartners hebben met diverse technische leveranciers overeenkomsten afgesloten met het oog op een optimale beschikbaarheid van het Museumpassysteem (inclusief UiTiD). Indien het Museumpassysteem ondanks alle geleverde inspanningen toch onbeschikbaar zou zijn, kunnen publiq, MPM, de Museumpaspartners of de Organisatoren die museumPASSmusées accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voor zover als de wet het toelaat, kunnen publiq, MPM, de Museumpaspartners of de Organisatoren die museumPASSmusées accepteren, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het gebruik van MPM, publiq, de Museumpaspartners of de Organisatoren die museumPASSmusées accepteren. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, imagoverlies, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de prijs betaald voor de museumPASSmusées.

2.5.    Vrijwaring

publiq en MPM zijn niet verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteiten door de Organisatoren (musea). De organisatie van deze activiteiten gaat uit van Organisatoren die museumPASSmusées accepteren. Deze Organisatoren staan daarbij in voor de toekenning van voordelen of reductietarieven voor mensen met een museumPASSmusées met kansentarief.

UiTiD biedt onder meer gepersonaliseerde suggesties voor uw vrijetijdsagenda, maar deze tips hebben een louter informatieve waarde. Als Eindgebruiker kunt u hier geen bindende rechten aan ontlenen. In het bijzonder hebben publiq en MPM geen zeggenschap over de inhoud afkomstig van Organisatoren. Voor dit materiaal kunnen we geen waarborgen inzake kwaliteit of wettelijkheid verstrekken en dus ook op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Als gebruiker bent u persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden en vrijwaart u MPM, publiq en de Museumpaspartners en Organisatoren tegen klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van uw museumPASSmusées (inclusief UiTiD). Deze bepaling is ook van toepassing bij eventueel gebruik van uw museumPASSmusées en/of UiTiD door derden. Als Eindgebruiker verbindt u zich ertoe het platform te gebruiken in overeenstemming met het toepasselijke recht en de algemeen geldende zorgvuldigheidsnormen. Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen) vrijwaart u MPM, publiq, de Museumpaspartners en de Organisatoren van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict.

2.6.    Niet-verzaking & "severability"

Indien een of meerdere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of onafdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of onafdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke. Het niet (of niet meteen) uitoefenen door MPM, publiq, de Museumpaspartners or de Organisatoren van bepaalde rechten op basis van toepasselijke contractuele documenten of het toepasselijke recht, houdt geenszins in dat MPM, publiq, de Museumpaspartners or de Organisatoren zouden verzaken aan deze rechten.

2.7.    Klachten - Geschillen

Indien u naar aanleiding van fouten of onregelmatigheden een formele klacht wil indienen, richt u een aangetekend schrijven aan: museumPASSmusées cvba-so, Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. Klachten worden binnen 7 werkdagen na ontvangst van het aangetekend schrijven in behandeling genomen. Antwoorden worden verstuurd per brief of per e-mail.

Het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene en Bijkomende Gebruiksvoorwaarden. Behoudens indien door dwingende regelgeving anders bepaald, zijn bij geschillen omtrent gebruik en diensten van museumPASSmusées uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd om over een geschil te oordelen met betrekking tot deze Algemene en Bijkomende Gebruiksvoorwaarden.

3.   Bijkomende Gebruiksvoorwaarden

3.1.    Deelname

3.1.1.                Inschrijving

Iedereen kan zich laten registreren voor museumPASSmusées.

Voor uw inschrijving voor museumPASSmusées, wendt u zich tot één van de verkoopbalies van een deelnemende Organisator (museum) of gaat u naar www.museumpas.be. Vervolgens moet u uw museumPASSmusées registeren waarvoor u gebruik dien te maken van UiTiD en waarbij u over een correct werkend e-mailadres dient te beschikken. Een museumPASSmusées is geldig voor een jaar en is onbeperkt hernieuwbaar mits betaling van de verschuldigde bijdrage.

Beschikt u over een kansenstatuut, dan dient u bij uw registratie voor museumPASSmusées zelf te melden dat u recht hebt op sociale reductietarieven. U kunt een museumPASSmusées met kansentarief aanvragen op vertoon van een UiTPAS (of Paspartoe) met kansenstatuut of het stavingsstuk in het kader van Article 27.

De aanvrager verklaart meerderjarig te zijn of, indien minderjarig, te handelen met toestemming van zijn/haar ouder(s) of diegene die het ouderlijk gezag uitoefent. In geval de museumPASSmusées wordt aangevraagd door een instelling (bijvoorbeeld een onderwijsinstelling) voor rekening van de eigenlijke kaarthouders, garandeert de instelling dat alle nodige toestemmingen voor een dergelijke aanvraag zijn bekomen.

3.1.2.                Deelname

Na ontvangst van uw museumPASSmusées kunt u als Eindgebruiker onmiddellijk deelnemen.  Let wel, na twee (2) museumbezoeken met uw museumPASSmusées dient u over te gaan tot online registratie. Als pashouder bent u persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van uw museumPASSmusées. Houders van een museumPASSmusées tegen kansentarief moeten zich met hun museumPASSmusées aanmelden bij de Organisator om het kansentarief te ontvangen.

De Dienst loopt gedurende één (1) jaar en start vanaf hetzij het eerste bezoek aan een museum, hetzij de online registratie van de museumpas en ongeacht voorgaande gebeurtenissen in alle geval uiterlijk dag op dag twee (2) maanden na de dag van aankoop.

3.1.3.                Kostprijs

Wie een museumPASSmusées aanvraagt betaalt 59 euro. Voor de verlenging van een museumPASSmusées bedraagt de prijs 59 euro (of 54 euro mits tijdige verlenging aan een museumbalie of verlenging met domiciliëring vóór vervaldatum van huidige abonnement). De prijs voor zowel de aanvraag als de verlenging voor een museumPASSmusées met kansentarief bedraagt 12 euro.

Wanneer de pashouder opteert om via domiciliëring te verlengen, wordt het op het moment van verlenging geldende tarief automatisch toegepast.

Pashouders die hun museumPASSmusées in periode van 13 maart 2020 tot 18 mei 2020 niet hebben kunnen gebruiken door de tijdelijke sluiting van de musea als gevolg van het coronavirus, ontvangen compensatie in de vorm van aansluitende verlenging van de oorspronkelijke looptijd met twee maanden. Het is echter evenzeer mogelijk deze compensatie niet op te nemen en ze te schenken. Zo krijgt u de kans als museumliefhebber de sector door deze moeilijke tijden te helpen.

Voor passen waarvan de geldigheidsduur verliep in de loop van de sluiting van de musea wegens de coronamaatregelen, krijgen pashouders de mogelijkheid alsnog hun museumPASSmusées te verlengen met korting (54 euro). Ook voor deze passen wordt de geldigheidsduur verlengd met twee maanden.

3.1.4.                Verplichte online registratie UiTiD

Na maximaal twee (2) geregistreerde toegangen tot een museum dient u zich online te registreren via de website www.museumpas.be Bij deze digitale registratie wordt een persoonlijk profiel, een zogenaamd UiTiD, aangemaakt. Aan uw persoonlijk UiTiD worden dan alle geregistreerde gegevens voor uw museumPASSmusées (naam, voornaam, geboortedatum, geslacht, adres en profielfoto) gekoppeld. UiTiD als authenticator laat MPM, publiq en de Organisatoren die museumPASSmusées accepteren, toe om na te gaan of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij/zij beweert te zijn.

UiTiD is een digitaal profiel dat persoonsgegevens en smaakvoorkeuren bijhoudt. Als u een UiTiD creëert, kunt u vrijetijdsinformatie ontvangen die inspeelt op persoonlijke factoren zoals woonplaats en interesses. U kunt uw persoonlijke UiTiD gebruiken op elektronische vrijetijdsagenda's, websites en andere digitale toepassingen van publiq. Daarnaast kunt u ook derden (bijvoorbeeld lokale besturen of mediaspelers) de toestemming geven om gepersonaliseerde diensten te leveren op basis van de gegevens in uw UiTiD.

3.2.    Schade, verlies & diefstal

3.2.1.                Schade

U bent als pashouder verantwoordelijk voor de bewaring van uw kaart. Bij beschadiging kan noch  MPM, noch publiq aansprakelijk gesteld worden. Het is altijd mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen via een verkoopbalie (museum), mits betaling van de administratieve kost hiervoor (maximaal 5 euro). In dit geval zal de nieuwe kaart aan uw bestaand profiel worden gekoppeld.

3.2.2.                Verlies of diefstal

Verlies of diefstal van uw museumPASSmusées moet u zo snel mogelijk aangeven bij een verkoopbalie (museum) of via info@museumpas.be. Zolang u geen melding maakt van verlies of diefstal, blijft u verantwoordelijk voor eventueel misbruik door derden. In voorkomend geval zal u de betreffende Organisatoren dienen te vergoeden voor eventueel geleden schade.

Na aangifte van verlies of diefstal wordt de kaart meteen geblokkeerd. Het is altijd mogelijk een nieuwe kaart aan te vragen via een verkoopbalie (museum) tegen betaling van een administratieve kost (maximaal 5 euro). Na betaling voor deze nieuwe kaart kan u verder deelnemen aan het Museumpasprogramma, voor de resterende duur van uw lopende inschrijving en met behoud van het opgebouwde profiel.

3.3.    Wijzigingen van gegevens

3.3.1.                Gewijzigde situatie

Als Eindgebruiker dient u zelf na te gaan of alle persoonsgegevens van uw account accuraat zijn. Wijzigingen dienen aangegeven te worden bij een verkoopbalie van een Organisator (museum), dan wel online aangepast worden (na de verplichte activatie van uw UiTiD).

3.3.2.                Bijzonder statuut (verlengbaar)

Sommige mensen komen in aanmerking voor een museumPASSmusées met kansentarief. Het bewijs van dit recht op een museumPASSmusées met kansentarief kan worden geleverd door het voorleggen van een geldig stavingsstuk: een geldige UiTPAS (of Paspartoe) met kansenstatuut of het stavingsstuk waaruit recht op de voordelen van Article 27 blijkt.

De voorwaarden voor het verkrijgen van dit statuut en de jaarlijkse herziening ervan worden vastgelegd door MPM cvba-so. Dit statuut wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld. Om een museumPASSmusées met kansentarief te verlengen moet de pashouder zich uit eigen beweging aanmelden bij een verkoopbalie van een Organisator (museum). Ook voor de hernieuwing van het statuut dienen de vereiste stavingsstukken voor het kansenstatuut te worden voorgelegd door de pashouder.

Om in aanmerking te komen voor een museumPASSmusées aan kansentarief dienen de stavingsstukken door de rechthebbende zelf te worden voorgelegd of, indien van toepassing, door ouder of voogd. Per persoon (en dus stavingsstuk) kan jaarlijks maximaal 1 museumPASSmusées aan kansentarief aangeschaft worden. Ook hierop is het verbod op doorverkoop van toepassing.

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 08/01/2020.