Wedstrijdreglement

1. Algemeen

Dit reglement bevat de voorwaarden en regels die worden toegepast tussen de deelnemers aan de wedstrijden die lopen op www.museumpas.be, op de facebookpagina van museumPASSmusées (facebook.com/museumpassmusees), op het instagramkanaal van museumPASSmusées (instagram.com/museumpassmusees) en de organisator van deze wedstrijden (museumPASSmusées erkende cvso). Enkel wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen.

Elke wedstrijd heeft steeds een duidelijk gecommuniceerde einddatum maar kan, ongeacht die einddatum, op elk moment worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd door de wedstrijdleiding van museumPASSmusées.

De wedstrijden worden gratis aangeboden en doen geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van museumPASSmusées. Bijgevolg is elke aansprakelijkheid vanwege museumPASSmusées tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. museumPASSmusées aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie, verlies van brieven of postpakketten.

Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door museumPASSmusées. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep. Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen.

Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen.

2. Deelname en registratie

Door deel te nemen, aanvaardt men onderhavig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.

Iedereen die in het bezit is van een geldig e-mailadres, toegang heeft tot het internet en zich kenbaar maakt met geldige naam en e-mailadres kan deelnemen. Voor deelnemers jonger dan 16 jaar zijn toestemming of de persoonsgegevens van een volwassene of voogd nodig (+ 18 jaar). Sommige wedstrijden zijn voorbehouden voor museumpashouders. In dat geval wordt gevraagd naar het nummer van je museumpas in het wedstrijdformulier.

De deelnemer dient zijn inzending te versturen via het daartoe voorziene wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina’s van de site museumpassmusees.be, via facebook, via instagram, of via e-mail.

Per wedstrijd wordt maximaal 1 winnaar per postadres toegekend. In het geval van een prijs voor twee (bv. uitstap voor twee personen naar een museum), mag de winnaar wel een persoon meenemen die op hetzelfde adres woont. Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: de personeelsleden van museumPASSmusées of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.

Bij indicaties of vermoeden van fraude heeft de wedstrijdleiding steeds het recht de deelnames waarbij fraude vermoed wordt geheel of gedeeltelijk te weren en niet in aanmerking te nemen. Over deze beslissing wordt niet gecommuniceerd, noch staat er beroep tegen open.

3. Wedstrijdverloop

De wedstrijd bestaat erin de wedstrijdvragen te beantwoorden en/of een gevraagde actie te ondernemen.

4. Prijs

Aan elke wedstrijd zijn één of meerdere prijzen verbonden. De prijzen gaan naar de deelnemers die op een geldige wijze de wedstrijdvragen hebben beantwoord en/of een gevraagde actie hebben ondernomen. De gewonnen prijzen kunnen niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten.

In het geval van een wedstrijdvraag, wordt om te bepalen welke van de deelnemers met correcte antwoorden op de wedstrijdvragen een prijs winnen, gewerkt met een aanvullende schiftingsvraag. De prijs/prijzen gaat/gaan naar de deelnemer(s) die op een geldige wijze de enquête hebben ingevuld en de schiftingsvraag juist hebben beantwoord. Indien geen enkele deelnemer de schiftingsvraag juist heeft beantwoord, dan wordt/worden de prijs/prijzen toegekend aan de deelnemers die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering stuurde. 

In het geval van enkel een schiftingsvraag, wordt/worden de prijs/prijzen toegekend aan de deelnemers die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benaderen.

In het geval dat er meerdere prijzen te winnen zijn en dat de deelnemer kan aanduiden welke prijs hij/zij verkiest, krijgt de winnaar die het meest correcte antwoord gaf op de schiftingsvraag de prijs van zijn/haar eerste keuze. De prijzen worden verder verdeeld op basis van de correctheid van de antwoorden en op de voorkeur van de deelnemers (hoe dichter bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag, hoe meer kans de prijs van voorkeur te ontvangen).

In het geval van een wedstrijd waar gevraagd wordt een actie te ondernemen, treedt het team van museumPASSmusées op als jury.

Elke winnaar wordt persoonlijk via een webpagina, e-mail, telefoon, facebookbericht of instagrambericht op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs of krijgt zijn prijs meteen toegestuurd via de post.

Gewonnen toegangsbewijzen voor activiteiten worden doorgaans niet vooraf verstuurd per post. In de meeste gevallen worden de namen van de winnaars opgenomen op de gastenlijst. museumPASSmusées zal de winnaars in dat geval tijdig per e-mail op de hoogte stellen en alle details met betrekking tot correcte opname van de prijs verduidelijken.

5. Privacy

museumPASSmusées verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). De door u verstrekte gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) zijn bestemd voor museumPASSmusées erkende cvso met zetel te 1080 Brussel. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens.

De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijddeelname, worden geregistreerd in de bestanden van museumPASSmusées erkende cvso. Deze gegevens zullen enkel dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren en worden niet doorgegeven aan derden. Meer info in het privacybeleid.

Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Persoonsgegevens van winnaars kunnen ook worden doorgegeven aan de musea betrokken bij een wedstrijd, in het kader van het toewijzen van de prijzen.

 

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas