Gebruiksvoorwaarden voor de website

1.     ALGEMEEN

Bedankt voor uw bezoek aan www.museumpas.be! Deze website is een realisatie van museumPASSmusées cvba-so (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek,  e-mail: info@museumpas.be, ondernemingsnummer BE0475.250.609).

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@museumpas.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2.     BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Op onze vindt u informatie over museumPASSmusées, de kaart die u een jaarlang toegang verleent tot alle deelnemende musea in België. Op de website kan u uw museumPASSmusées aanschaffen, informatie over de deelnemende musea en hun aanbod consulteren en mits registratie ook een persoonlijk profiel aanmaken. Dat kan via UiTiD.  Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring museumpas.be en onze Privacyverklaring UiTiD.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de website. Voor de museumPASSmusées zelf (d.i. de kaart die u aanschaft en u een jaar lang toegang geeft tot de deelnemende musea in België) zelf gelden specifieke Verkoopsvoorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

3.     BESCHIKBAARHEID

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de Website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4.     INTELLECTUELE EIGENDOM

Al het tekst- en beeldmateriaal op museumpas.be is beschermd door intellectuele rechten, die toebehoren aan museumPASSmusées cvba-so of derden. Deze bepaling geldt ook voor de inhoud en de structuur van de onderliggende database en alle andere bestanddelen van de website. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord informatie van de Website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten.

Heeft museumPASSmusées cvba-so u schriftelijk toegelaten om informatie van de Website te hergebruiken, dan dient u museumPASSmusées of de overeengekomen vermelding(en) altijd op te nemen in een bronvermelding. Bij toekenning van het recht op overnme ontvangt u een overzicht van alle in acht te nemen specificaties.

5.     AANSPRAKELIJKHEID

MuseumPASSmusées cvba-so kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de Website. Voor zover als de wet het toelaat, kan museumPASSmusées cvba-so dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de Website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6.     WIJZIGINGEN

museumPASSmusées cvba-so kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt.

7.     CONTACT

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via privacy@museumpas.be.

8.     GESCHILLEN

Het gebruik van de Website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijnsteeds de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.

 

Versie Gebruiksvoorwaarden gepubliceerd op 15/5/2018.