Verkoopsvoorwaarden museumpas

Deze Verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées (verder genoemd “Verkoopsvoorwaarden”) regelen de aankoop van producten van museumPASSmusées via elk verkoopskanaal van museumPASSmusées (o.a. in een museum en online) en voor elke productvorm (o.a. digitale museumpas, fysieke museumpas en cadeaubon).

1. Aanvaarding en geldigheid

De klant dient de verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées te lezen en te aanvaarden alvorens museumPASSmusées-abonnee te worden of een museumpas-cadeaubon te kopen aan een museumbalie of via www.museumpassmusees.be. Bij iedere internetbestelling wordt de aankoper gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Door de aankoop van een museumPASSmusées-product wordt de aankoper geacht deze verkoopsvoorwaarden evenals de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te aanvaarden. Een actuele versie van ieder van deze documenten is steeds consulteerbaar via www.museumpassmusees.be.

De Dienst loopt gedurende één (1) jaar en start onmiddellijk na de betaling in het geval van een online aankoop van een museumpasabonnement. Bij de offline aankoop van een museumpas start de Dienst hetzij vanaf het eerste bezoek aan een museum, hetzij vanaf de online registratie van de museumpas en ongeacht voorgaande gebeurtenissen in alle geval uiterlijk dag op dag twee (2) maanden na de dag van aankoop. Een online aangekochte cadeaubon is twee (2) jaar geldig vanaf de datum van aankoop.

2. Identificatie

De museumPASSmusées is een realisatie van museumPASSmusées erkende cvso (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0688.994.859, e-mail: info@museumpassmusees.be). Samen met alle deelnemende musea doen we er bij museumPASSmusées erkende cvso alles aan om jouw museumbezoek tot een succes te maken.

3. Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten en diensten. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren of niet meteen toegang te geven tot de diensten. We zullen je in zo'n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4. Aanbod

Ondanks het feit dat zowel de website als de informatie aan en door de museumbalie met alle zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden museumPASSmusées erkende cvso niet. museumPASSmusées erkende cvso is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft,  slechts gehouden tot een middelenverbintenis. museumPASSmusées erkende cvso is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer je specifieke vragen hebt, verzoeken wij je deze vooraf aan de medewerker van de museumbalie te stellen of deze te stellen via info@museumpassmusees.be. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door museumPASSmusées erkende cvso. museumPASSmusées erkende cvso kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aankoop vanuit speculatief oogpunt is niet toegestaan. Per persoon en per online order mag maximaal 1 museumpas aangekocht worden, dat geldt zowel voor de digitale museumpas als voor de fysieke museumpas. Per persoon en per online order mogen maximaal 10 cadeaubonnen aangekocht worden. 

5. Communicatie en advies

De verkoop van museumPASSmusées-producten verloopt via de balie van de deelnemende musea of gebeurt elektronisch via de website www.museumpassmusees.be. Je geeft aan museumPASSmusées erkende cvso bijgevolg toelating elektronisch met je te communiceren. museumPASSmusées erkende cvso mag je e-mailberichten en andere mededelingen over jouw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbind je je ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan je ons voorafgaand aan jouw aankoop om advies vragen. We zullen je zo snel mogelijk over de voor jou meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of je andere vragen beantwoorden.

6. Bevestiging

Indien jouw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvang je na je bestelling per kerende een e-mailbevestiging van die bestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat je hebt besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via info@museumpassmusees.be.

7. Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaal je meteen bij je bestelling (aan de museumbalie of bij je aankoop op www.museumpassmusees.be). Je hebt online de keuze uit tal van betaalmogelijkheden waaronder betaling met bancontact, kredietkaart en PayPal.

Cadeaubonnen, vouchercodes en kortingscodes kunnen slechts één keer worden gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Cadeaubonnen, vouchercodes en kortingscodes zijn bovendien slechts geldig voor één enkele pas, tenzij uitdrukkelijk wordt vermeld dat deze geldig is voor twee of meer passen. Cadeaubonnen, vouchercodes en kortingscodes zijn niet omruilbaar in geld. Ze kunnen enkel in mindering gebracht worden op een te betalen bedrag.

Indien de koper zijn code gebruikt voor een waarde die kleiner is dan de nominale waarde van de code of indien hij deze slechts gedeeltelijk gebruikt, wordt het verschil niet teruggegeven of terugbetaald.

Cadeaubonnen, vouchercodes en kortingscodes zijn beperkt geldig in de tijd. We delen je de geldigheidsperiode mee wanneer je de code(s) ontvangt.

8. Levertijden en voorraad

Na aankoop van een digitaal product is dat product meteen voor je beschikbaar en kan geraadpleegd worden via een app, een andere digitale toepassing of als download.

Bij aankoop van een fysieke museumpas zetten wij ons in om je bestelling, na ontvangst van je betaling, binnen 7 werkdagen op het doorgegeven adres te bezorgen. Bij afwezigheid wordt je pakket een tweede keer aangeboden. Zendingen via bpost kan je na herhaalde afwezigheid gedurende 3 weken in je postkantoor ophalen. De voorwaarden van bpost zijn op onze leveringen van toepassing.

Mocht een product onverhoopt niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op. Wanneer je besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 10 werkdagen terug op je rekening en annuleren wij je opdracht.

9. Verzending

Je kan enkel met een geldig adres in België museumPASSmusées online aankopen. Op je online bestelling van een fysieke museumpas zijn verwerkings- en verzendkosten van toepassing. Die worden duidelijk gecommuniceerd bij de online aankoop. In uitzonderlijke gevallen kan er door ons voor gekozen worden om af te wijken van bovenstaande werkwijze. Je wordt hierover geïnformeerd waarna je je akkoord geeft en de levering uitgevoerd kan worden.

Voor elektronische goederen worden geen order- of leverkosten aangerekend.

10. Overmacht

museumPASSmusées erkende cvso kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

Hieronder vallen ook leveringsproblemen bij leveranciers en externe goederentransportdiensten, die de leveringsafspraken tussen museumPASSmusées erkende cvso en de klant doorkruisen.

11. Dienstverlening, dienst na verkoop en klachten

museumPASSmusées erkende cvso doet het nodige samen met de deelnemende musea om het gebruik van je museumPASSmusées en je bezoek aan de musea mogelijk te maken.

Heb je klachten of vragen, dan kan je steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. We zullen steeds trachten je zo snel mogelijk te helpen.

Aanvullend verwijzen we je naar de mogelijkheden geboden in het kader van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (klachten, verlies en defecte kaart, …).

12. Retourneren en ruilen

Koop je een digitaal product via internet, dan is je aankoop niet herroepbaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de digitale museumpas en de cadeaubon voor een museumpas. Deze worden je meteen elektronisch geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd.

Koop je een fysiek product via internet, dan heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de leveringsdatum. Wanneer je de museumpas online aanschaft, wordt het basisproduct echter steeds gevormd door de digitale museumpas of de cadeaubon. De eventuele levering van  een fysiek product (pas) is louter een extra, vrijblijvende optie en doet niet het recht op herroeping ontstaan. Je digitale museumpasabonnement of je cadeaubon zijn immers meteen beschikbaar, waardoor het herroepingsrecht en de verzakingstermijn niet van toepassing zijn.

13. Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover museumPASSmusées erkende cvso beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt museumPASSmusées erkende cvso zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

museumPASSmusées erkende cvso blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14. Klantendienst 

De klantendienst van museumPASSmusées erkende cvso is tijdens de kantooruren bereikbaar via de contactgegevens die je vindt onder artikel 2 Identificatie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15. Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door museumPASSmusées erkende cvso om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16. Wijziging voorwaarden 

Deze Verkoopsvoorwaarden voor museumPASSmusées kunnen gewijzigd worden door museumPASSmusées erkende cvso. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigde Verkoopsvoorwaarden verloopt via www.museumpassmusees.be.  

17. Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

18. Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

In zoverre de wet het toelaat zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform.

 

Versie Verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées gepubliceerd op 25/04/2022.

 

Mijn museumpas
Meld je aan voor de digitale museumpas