Verkoopsvoorwaarden museumpas

Deze Verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées (verder genoemd “Verkoopsvoorwaarden”) regelen de aankoop van een museumPASSmusées via een museumbalie, online via www.museumpas.be of een derde partner.

1.   Aanvaarding en geldigheid

De klant dient de verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées te lezen en te aanvaarden alvorens een museumPASSmusées aan te kopen aan een museumbalie of via www.museumpas.be. Bij iedere internetbestelling wordt de aankoper gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt. Door de aankoop van de museumPASSmusées wordt de aankoper geacht deze verkoopsvoorwaarden evenals de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te aanvaarden. Een actuele versie van ieder van deze documenten is steeds consulteerbaar via www.museumpas.be.

De Dienst loopt gedurende één (1) jaar en start vanaf hetzij het eerste bezoek aan een museum, hetzij de online registratie van de museumpas en ongeacht voorgaande gebeurtenissen in alle geval uiterlijk dag op dag twee (2) maanden na de dag van aankoop.

2.   Identificatie

De museumPASSmusées is een realisatie van museumPASSmusées cvba-so (Henegouwenkaai 41 - 43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, ondernemingsnummer 0688.994.859, e-mail: info@museumpas.be). Samen met alle deelnemende musea doen we er bij museumPASSmusées cvba-so alles aan om uw museumbezoek tot een succes te maken.

3.   Productinformatie en prijzen

Al onze prijzen zijn in EURO en inclusief BTW. Wij besteden de grootst mogelijke aandacht aan de juiste vermelding van onze prijzen en andere gegevens met betrekking tot de producten en diensten. Afgebeelde productkleuren kunnen afwijken. Indien we vermoeden dat bij de bestelling fouten zijn gemaakt of indien er zich onduidelijkheden voordoen, houden wij ons in ieders voordeel het recht om de bestelde artikelen niet direct te leveren. We zullen u in zo'n geval eerst contacteren en adviseren om tot een correcte en heldere bestelling te komen.

4.   Aanbod

Ondanks het feit dat zowel de website als de informatie aan en door de museumbalie met alle zorg is samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden museumPASSmusées cvba-so niet. museumPASSmusées cvba-so is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft,  slechts gehouden tot een middelenverbintenis. museumPASSmusées cvba-so is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u deze vooraf aan de medewerker van de museumbalie te stellen of deze te stellen via info@museumpas.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door museumPASSmusées cvba-so. museumPASSmusées cvba-so kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Aankoop vanuit speculatief oogpunt is niet toegestaan. Per persoon mogen maximaal 25 stuks aangekocht worden.

5.   Communicatie en advies

De verkoop van museumPASSmusées verloopt via de balie van de deelnemende musea of gebeurt elektronisch via de website www.museumpas.be. U geeft aan museumPASSmusées cvba-so bijgevolg toelating elektronisch met u te communiceren. museumPASSmusées cvba-so mag u e-mailberichten en andere mededelingen over uw bestelling sturen via het internet en per post. Bij een geschil verbindt u zich ertoe de bewijskracht van elektronische bestellingen, mededelingen, berichten of kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst niet in vraag te stellen.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te vergroten, kan u ons voorafgaand aan uw aankoop om advies vragen. We zullen u zo snel mogelijk over de voor u meest geschikte producten en hun toepassing adviseren of uw andere vragen beantwoorden.

6.   Bevestiging

Indien uw e-mailadres correct is doorgegeven, ontvangt u na uw bestelling per kerende een e-mailbevestiging van uw bestelling. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat u heeft besteld. Is dit niet het geval, contacteer ons dan via info@museumpas.be.

7.   Betaling

Om de koop tot stand te laten komen, betaalt u meteen bij uw bestelling (aan de museumbalie of bij uw aankoop op www.museumpas.be). U heeft online de keuze uit tal van betaalmogelijkheden waaronder betaling met bancontact, kredietkaart en PayPal.

8.   Levertijden en voorraad

Uw bestelling wordt, na ontvangst van uw betaling, binnen gemiddeld 7 werkdagen op het doorgegeven adres bezorgd. Bij afwezigheid wordt uw pakket een tweede keer aangeboden. Zendingen via Bpost kan u na herhaalde afwezigheid gedurende 3 weken in uw postkantoor ophalen. De voorwaarden van Bpost zijn op onze leveringen van toepassing. Door omstandigheden (bv. hoog volume) kunnen vertragingen optreden bij Bpost.  Indien je na 14 werkdagen je museumpas niet ontving, neem dan contact met ons op om de staat van je levering te kennen.

Mocht een product onverhoopt niet (meer) op voorraad zijn, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Wanneer u besluit om de bestelling op grond hiervan te annuleren, storten wij het volledige bedrag binnen 10 werkdagen terug op uw rekening en annuleren wij uw opdracht.

Elektronische producten worden in principe automatisch geleverd via mail in uw mailbox waarlangs u de mogelijkheid krijg het product te downloaden.

9.   Verzending

U kan enkel met een geldig adres in België museumPASSmusées aankopen. Verzendkosten voor uw bestelling zijn inbegrepen in het bedrag dat u betaalt. In uitzonderlijke gevallen kan er door ons voor gekozen worden om af te wijken van bovenstaande werkwijze. U wordt hierover geïnformeerd waarna u uw akkoord geeft en de levering uitgevoerd kan worden.

Voor elektronische goederen worden geen order- of leverkosten aangerekend.

10.       Overmacht

museumPASSmusées cvba-so kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gevallen van overmacht die buiten haar wil en controle plaatsvinden en die de uitvoering van haar normale verplichtingen tegenover haar klanten onmogelijk maken.

Hieronder vallen ook leveringsproblemen bij leveranciers en externe goederentransportdiensten, die de leveringsafspraken tussen museumPASSmusées cvba-so en de klant doorkruisen.

11.       Dienstverlening, dienst na verkoop en klachten

museumPASSmusées cvba-so doet het nodige samen met de deelnemende musea om het gebruik van uw museumPASSmusées en uw bezoek aan de musea mogelijk te maken.

Heeft u klachten of vragen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via de contactgegevens die vindt u onder artikel 2 Identificatie. We zullen steeds trachten u zo snel mogelijk te helpen.

Aanvullend verwijzen we u naar de mogelijkheden u geboden in het kader van de Algemene Gebruiksvoorwaarden (klachten, verlies en defecte kaart, …).

12.       Retourneren en ruilen

Koopt u iets via internet, dan heeft u een bedenktijd van 14 dagen vanaf de dag na de leveringsdatum. In die tijd kunt u het gekochte product zonder opgave van reden in de verpakking terugsturen. De portokosten voor het terugsturen van de artikelen dient u zelf te betalen.

Ruilen is niet mogelijk. U dient het artikel altijd voldoende gefrankeerd naar ons terug te zenden. Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde terugzendingen worden geweigerd. Voor een ruiling vanwege een klacht (schade aan het artikel of onjuist artikel) over het ontvangen artikel betaalt museumPASSmusées cvba-so de leveringskosten.

De verzakingstermijn waarvan sprake in het vorige lid is niet van toepassing bij elektronische goederen. Deze worden u immers meteen geleverd en kunnen niet worden terugbezorgd. Uw bestelling is dus, voor zover ze betrekking heeft op elektronische goederen, niet herroepbaar.

Onjuist verzonden artikelen, onvolledige zendingen en andere afwijkingen van uw opdracht, dient u binnen 3 werkdagen na ontvangst per e-mail te melden. Geef duidelijk aan wat er mis is. Wij zullen vervolgens binnen 5 werkdagen contact met u opnemen en duidelijk aangeven hoe we e.e.a. zullen oplossen. Indien de oorzaak bij ons ligt, zullen wij de verzendkosten voor onze rekening nemen.

Wij zullen, behoudens wettelijke verplichtingen, géén artikelen terugnemen die gebruikt zijn of die geopend en daardoor verpakkingen evt. vervormd of besmeurd zijn, zulks ter beoordeling van museumPASSmusées cvba-so. Bewaar de originele onbeschadigde verpakking van de artikelen, bewaar de originele begeleidende documenten, verwijder geen labels en zorg voor een goed beschermende verpakking bij een eventuele retourzending of ruiling. Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling, gebeurt dat uiterlijk binnen 14 kalenderdagen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u museumPASSmusées cvba-so via de contactgegevens zoals vermeld onder 2. Identificatie via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring per post op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. mits dat dezelfde gegevens en voorwaarden worden gehanteerd.

Om de herroepingstermijn na te leven moet u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan museumPASSmusées cvba-so heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan museumPASSmusées cvba-so op het adres zoals aangegeven onder 2. Identificatie.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt museumPASSmusées cvba-so zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

In geval van een overeenkomst voor de verrichting van diensten, voeg de volgende tekst in : "Als de Klant de diensten heeft laten beginnen tijdens de herroepingstermijn (d.i. in het bijzonder het geval door de museumpas te gebruiken om musea te bezoeken), betaalt de Klant een bedrag dat gelijk staat met de aan de musea verschuldigde vergoeding voor de afgelegde bezoeken en de gemaakte portkosten."

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal museumPASSmusées cvba-so alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat museumPASSmusées cvba-so op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan museumPASSmusées cvba-so wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

museumPASSmusées cvba-so betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

13.       Sancties bij niet- of laattijdige betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover museumPASSmusées cvba-so beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 12% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt museumPASSmusées cvba-so zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

museumPASSmusées cvba-so blijft eigenaar van de goederen totdat de bestelling in zijn geheel betaald en aanvaard is door de klant.

14.       Klantendienst

De klantendienst van museumPASSmusées cvba-so is tijdens de kantooruren bereikbaar via de contactgegevens die vindt u onder artikel 2 Identificatie. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

15.       Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door museumPASSmusées cvba-so om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

16.       Wijziging voorwaarden

Deze Verkoopsvoorwaarden voor museumPASSmusées kunnen gewijzigd worden door museumPASSmusées cvba-so. Bij wijzigingen is de nieuwe versie van de gebruiksovereenkomst van kracht vanaf dertig dagen na datum van publicatie. Alle meldingen over eventuele wijzigingen en de publicatie van gewijzigdeVerkoopsvoorwaarden verloopt via www.museumpas.be.  

17.       Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

18.       Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In zoverre de wet het toelaat zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Versie Verkoopsvoorwaarden museumPASSmusées gepubliceerd op: 27/03/2019

BIJLAGE: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING